ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -Υπηρεσία   φόρτωσης και μεταφοράς 680 τόνων απορριμμάτων από το ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της  θαλάσσιας μεταφοράς  και την παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Παλαίρου» του Δήμου Μεγανησίου έτους 2020, προϋπολογισμού 48.180,45 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Υπηρεσία   φόρτωσης και μεταφοράς 680 τόνων απορριμμάτων από το ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της  θαλάσσιας μεταφοράς  και την παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Παλαίρου» του Δήμου Μεγανησίου έτους 2020, προϋπολογισμού 48.180,45 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.