ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Ο Δήμος Μεγανησίου προτίθεται να προσλάβει Ειδικό Σύμβουλο, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, απόφοιτο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ3
Πολιτικών Μηχανικών) που να διαθέτει εμπειρία, γνώσεις ή επαγγελματική ειδίκευση
σε θέματα σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο οποίος θα επικουρεί όταν και
όπου χρειάζεται την Τεχνική Υπηρεσία σε όλα τα θέματα και θα εισηγείται σχετικά,
παρέχοντας συμβουλές και γνώμες

Δείτε εδώ την γνωστοποίηση