ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ενόψει της Κτηματογράφησης που λαμβάνει χώρα στο νότιο τμήμα της Νήσου Λευκάδας καθώς και στα νησιά Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας, προς εξυπηρέτηση των μηχανικών και των πολιτών δύναται να παρέχει, μετά από αίτησή τους, σε ψηφιακή μορφή, τις οριστικοποιημένες γραμμές
αιγιαλού.
Απώτερος σκοπός είναι η ορθή απεικόνιση αυτών στα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά των ιδιωτών, προς αποφυγή αποκλίσεων σε σύγκριση με τα στοιχεία που θα υποβληθούν από την Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας, κατά την διαδικασία της Κτηματογράφησης

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ