Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 2 ΥΕ Καθαριστών/στριων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2643/21-08-2020 Ανακοίνωση , το παράρτημα και η αίτηση, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 2 ΥΕ Καθαριστών/στριων.

Ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένης Αίτησης μαζί με ευκρινές  φωτοαντίγραφο: Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων ( εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης), που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και ώρα 00:01 έως και Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59. 

MONO ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ E-MAIL: contact@1419.syzefxis.gov.gr

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ